ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

ระบบสมัครเรียนออนไลน์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร พัฒนาโดย ครูบุญเหลือ

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔